ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: januari 2021

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:
 1. Opdrachtnemer: De Tijdmachine Erfgoededucatie, gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81298781;
 2. Opdrachtgever: ieder (rechts)persoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat;
 3. Aanbieding: het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gedane aanbod tot het verlenen van diensten en/of producten;
 4. Opdracht: iedere door de Opdrachtgever aanvaarde Aanbieding;
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot het verlenen van diensten en/of producten door Opdrachtnemer tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Opdrachtgever, en op alle door Opdrachtgever met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
 2. Verstrekking van een Opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.
 3. Kennisgeving met betrekking tot deze algemene voorwaarden vindt schriftelijk plaats.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts indien en voorzover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 6. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 7. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal in plaats van een eventueeel ongeldige bepaling een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benaderd tussen partijen gelden.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en staan gedurende veertien dagen open voor schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever. Aanbiedingen binden de Opdrachtgever niet en dienen slechts als uitnodiging voor Opdrachtgever tot het verstrekken van een Opdracht.
 2. Alle Aanbiedingen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Indien Opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Opdrachtnemer verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal Opdrachtnemer haar Aanbieding hierop baseren. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
 3. Bij Aanbiedingen verstrekte teksten, afbeeldingen, voorbeelden, begrotingen en dergelijke zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en slechts bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten. 
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Opdrachtgever de onder lid 3 van dit artikel omschreven bescheiden niet zonder toestemming vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter inzage verstrekken.
 5.  Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard of indien door Opdrachtnemer uitvoering aan de Opdracht is gegeven.
 6. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindind, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht, voorzover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Opdracht door derden te laten uitvoeren.
 8. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te alle tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtnemering van een opzegtermijn van dertig dagen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, FACTUREN EN BETALINGEN

 1. Alle prijzen van de Opdrachtnemer te verlenen diensten zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds exclusief omzetbelasting (btw). Overige ingevolgde de wet verschuldigde belastingen, heffingen, en rechten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 2. Op een kortingsregeling kan Opdrachtgever enkel een beroep doen indien deze kortingsregeling in de Overeenkomst is opgenomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtgever is in dat geval over en het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 4. Indien Opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 5. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.
 6. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te alle tijde bindend.

ARTIKEL 5: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten met betrekking tot in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde teksten, afbeeldingen, modellen, concepten, werkwijzen en overigen producten van de geest zijn en bijven eigendom van de Opdrachtnemer.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekome, mag Opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel omschreven producten van de geeest niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter inzage verstrekken. Opbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van de door Opdrachtnemer gevoerde handelsnamen en merken op te volgen.

ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING

 1.  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. 
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke epaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijk informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever neit gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 4. De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de Overeenkomst voort.

ARTIKEL 7: ANNULERING EN KLACHTEN

 1. Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van deze annulering.
 2. Klachten met betrekking tot de verrichten werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen één week na voltooiing van de werkzaamheden c.q. ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtgever, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.
 3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeter of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft Opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of zijdens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens of doordat Opdrachtgever de gegevens te laat heeft verstrekt.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN

 1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), onverminderd het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgende de wet of vedrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een van beide partijen dit schriftelijk en uitdrukkelijk aan de ander heeft medegedeeld.